สินเชื่อออมสิน mymo ช่วยทุกอาชีพ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน - บังจ๊าบ

สินเชื่อออมสิน mymo ช่วยทุกอาชีพ 10,000 ปลอดหนี้ 6 เดือน

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการสินเชื่อที่น่าสนใจ จากธนาคารออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อสู้ภัยโควิด จาก ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้กู้ผ่านแอป MyMo โดยสามารถกู้ยืมเงิน สูงสุดที่ 10,000 บาทต่อราย และยังไม่ใช้หลักทรัพย์ หรือ บุลบลค้ำประกันอีกด้วย

ธนาคารออมสินได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) วงเงินโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้แล้ว 430,000 ราย

สินเชื่อสู้ภัยโควิด จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แอป mymo ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ได้รับความเดือนร้อนจาก โควิด 19 กู้ยืมเงิน เป็นเงินฉุกเฉิน เพื่อเอาไปใช้จ่ายต่างๆ หรือจะนำไปเป็นเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินกู้ยืม สูงสุดรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ยังมีจุดเด่นที่ ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี หากใครสนใจสมัครเช็ครายละเอียดขั้นตอนการสมัครที่ด้านล่างได้เลย


กรุงไทย เปิดกู้ยืม 10,000 แอปเป๋าตัง,ถุงเงิน

สินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือ คนละ 50,000 เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน


รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  • สำหรับผู้ที่มี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ออมสิน คลิกที่นี่

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

ข้อมูลสินเชื่อออมสินเพิ่มเติม คลิกที่นี่


สินเชื่อด่วน กรุงไทยใจดี ยืม 10,000 ไม่ต้องค้ำ อนุมัติใน 5 นาที

4 สินเชื่อกสิกรไทย อาชีพอิสระ ยืมได้ 5,000-100,000 อนุมัติใน 5 นาที


อัตราดอกเบี้ย

-ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด