สินเชื่อส่วนบุคคล KKP
สินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ออมสิน ปล่อยกู้ 2 แสน ผ่อน 8 ปี เพื่อค่าใช้จ่าย ประกอบอาชีพ ชำระหนี้สิน

วันนี้ Bang jaab.com จะมาแนะนำบริการ สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ถูกกฏหมาย สำหรับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ให้วงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนได้นาน 8 ปี สินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ ใช้จ่ายดำรงชีพ หรือ นำไปชำระหนี้สิน

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปิดโอกาศช่วย ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพราชการอย่างทหาร ตำรวจ รวมถึงพนักงานบริษัท สามารถขอกู้ยืมเงินได้ เพื่อเป็นเงินทุน หรือ นำไปใช้จ่ายดำรงชีพ ชำระหนี้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เหมาะ สำหรับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือ ผู้ค้ารายย่อย เจ้ากิจการขนาดเล็ก ที่กำลังต้องเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนลงทุน หรือ ผู้ที่มีความตั้งใจ จะกู้เงิน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน ที่อยากจะมีอาชีพ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กต้องการเงินทุนเพื่อ ขยายธุจกิจ โดยไม่ต้องเพิ่งการกู้ยืมเงินนอกระบบ เช็คดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลย

รายะละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท

จุดเด่น

-อนุมัติให้วงเงินกู้สูง

-ผ่อนชำระได้นาน 8  ปี

-เป็นเงินทุนเพื่อใช้จ่ายประกอบอาชีพ หรือ นำไปชำหนี้

-เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีการสมัคร สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน คลิกที่นี่

หลักประกันสินเชื่อ

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
 • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2.วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

 • (2.1)เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
 • (2.2)เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

 1. หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน
 2. ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว
KKP Cash Card สินเชื่อรวมหนี้ (2S) สินเชื่อบุคคล ซิตี้
สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล KKP บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต
error: Content is protected !!