ออมสิน เปิดกู้ง่าย 50,000 ไม่ต้องค้ำ แค่มีสมุดฝาก - บังจ๊าบ

ออมสิน เปิดกู้ง่าย 50,000 ไม่ต้องค้ำ แค่มีสมุดฝาก

อีกหนึ่งบริการสินเชื่อดีๆ จาทางธนาคารออมสิน ที่วันนี้ทาง Bang jaab.com ไม่พลาดที่จะนำมาแนะนำกัน สำหรับ “สินเชื่อออมสุขใจ” บริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามนโยบายรัฐ จากทาง ธนาคารออมสิน ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม “สินเชื่อออมสุขใจ” จาก ธนาคารออม เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืใ ตามนโยบายรัฐ ที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด 19 ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินกู้ยืมสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

สินเชื่อออมสุขใจ เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 20,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดที่ 8 ปี ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการรายย่อย พนังงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถยื่นขอ กู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ได้

สินเชื่อออมสุขใจ ทาง ธนาคารออมสิน นั้นเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือจะนำไปชำระหนี้สินอื่นๆ โดยทีวงเงินให้กู้ยืมที่สูง และยังไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ หากสนใจสมัครดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย


กสิกรไทย ให้อาชีพอิสระกู้ง่าย 30,000 ผ่อนแค่ 600 ไม่ต้องค้ำ

วิธีสมัครสินเชื่อ กรุงไทยใจดี ยืม 5,000 อนุมัติใน 5 นาที ไม่ใช้คนค้ำ


รายละเอียด สินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

2. ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

-ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

-ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

-ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

1.เป็นผู้กู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

-เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4.มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อออมสุขใจ คลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสิน คลิกที่นี่

ระยะเวลาการชำระคืน

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)


สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ อนุมัติรับเงินทันที 5 หมื่น ผ่อน 1,400 สมัครง่ายๆ

วิธีลงทะเบียนกู้ออมสิน 10,000 บน MyMo ให้เป็นทุนสร้างอาชีพ


วิธีการคำนวณชำระคืน

-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

หลักประกัน

-ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115