ออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อช่วยแก้หนี้ ให้คนละ 50,000 - บังจ๊าบ

ออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อช่วยแก้หนี้ ให้คนละ 50,000

วันนี้ทาง Bang jaab.com มีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม มาแนะนำ สำหรับ สินเชื่อ “โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” บริการสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน มีวงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ขอเพียงเป็นผู้ มี บัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เท่านั้น โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้

โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี โดยมี อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมีระยะเวลา กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี ซึ่งต้องนำไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบเท่านั้น จะไม่สามารถ นำ เงินกู้ยืม นี้ไปจ่าย เงินกุ้ยืม ในระบบได้

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่แบบนี้ ทำเกิดปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นกันจากไปกู้เงินนอกระบบ จึงทำเกิดปัญหาดอกแพงส่งหนี้ไม่ไหวตามมา จากเหตุนี้ทาง ธนาคารออนสิน ได้เปิด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โดยมีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ กู้ยืมเงิน เพื่อนำ เงินกู้ยืม เหล่านี้ไป ใช้จ่าย แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระหนี้ในระบบต่างๆ ถือว่าเป็น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ตอบโจทย์มาก กับ ผู้ที่กำลังมีปัญหา กู้ยืมเงิน นอกระบบ และส่งไม่ไหว เพราะดอกแพง หรือ เหตุอื่นๆ หากสนใจดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย


สินเชื่อธ.กรุงเทพ ให้ยืม 100,000 ไม่ต้องค้ำประกัน เลือกผ่อนเองได้

สินเชื่อกสิกรไทย อนุมัติเงินไว ยืม 20,000 ไม่ต้องค้ำ สมัครได้ทุกอาชีพ


รายละเอียด สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธ.ออมสิน

-วงเงินกู้ยืม สูดที่ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยต้ำคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

-ไม่ต้องค้ำเพราะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย กู้ยืมเงิน สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธ.ออมสิน

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธ.ออมสิน

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธ.ออมสิน

-สมัครได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม สินเชื่อแก้ไขหนี้ออมสิน คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

-สำเนาผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม)